Our Team

Web Team

Roshan Kumar

Roshan Kumar

Omkar Mishra

Omkar Mishra

Aamir Hussain

Aamir Hussain

Piyush Meshram

Piyush Meshram

Rishabh Agrawal

Rishabh Agrawal

Satyam

Satyam

Creative Team

Abhishek Pandey

Abhishek Pandey

Bittu Balram

Bittu Balram

Avinash

Harshit